Monday, May 29, 2006

مقدرات


اگر خواهی که ایمانت محکم شود راضی و خشنود باش به آنچه که برایت مقدر شده .چه به زیان توباشد وچه به سودت و به هیچ کس جز خدای سبحان امید نداشته باش .چشم به راه مقدرات الهی باش . حضرت علی ع

1 comment:

Homa said...

yes,that is correct. :)