Friday, June 16, 2006

امید

اگر داشته باشی زندگی زیباست اما اگر نداشته باشی زندگی سرد و بی روح است مثل یک کوه یخی

1 comment:

Anonymous said...

واقعا همينطور است
اميدوارم كه تو هم اميد داشته باشي و روزهاي خوب و درخشاني در انتظار توست.
با اميد و توكل به خدا