Friday, June 23, 2006

دوستی و تعابیر مختلف آن

یکی از چارچوب‌هائی که بشر برای تامین خود درجستجوی آن است،چارچوب عاطفی است و دوستی که مفهوم مطلق آن،نیازانسان‌هاست.برای شناختن شخصیت، اگراز اشخاص بپرسیم چند تا دوست صمیمی دارند می‌گویند دوستان زیاد داشتن، موفقیت است زیرا تسلط بر شرایط اجتماعی را نشان می‌دهد و برونگرائی و اعتماد به نفس.اشخاصی که از فقدان دوستی می‌نالند، مطلق می‌نگرند و تنها می‌مانند یا روابط سطحی برقرار می‌کنند.عامل دیگر در بی‌دوست ماندن،انتظار نزدیکی بیشتر از حد از یک رابطه است.دکتر کامکار می‌گوید غرض از هر دوستی منافع شخصی است و کسی که از آزاریافتن در دوستی شکایت می‌کند، مشکلات شخصیتی دارد

No comments: